Зерноток Кириет-Лунга

Кириет-Лунга
Продажа

Зерноток Кириет-Лунга

Кириет-Лунга

Общая информация

Описание

На окраине села Кириет-Лунга, как будто в мистическом временном пузыре, сохранился кусочек советской эпохи – зерноток, словно великан, утопающий в зелени полей и истории. Занимая 1,8 гектара земли, этот огромный комплекс является не просто местом для зерна, а настоящим артефактом времени. Строения, словно временные врата, переносят нас в эпоху советского подвига, где время остановилось, сохраняя свою бескрайнюю ценность

При въезде в село раскинулась земельная обитель, где встречают теплым приветом два монументальных зерносклада, возвышающихся на 860 и 1703 квадратных метрах. Они словно хранители памяти, где каждый уголок пропитан историей урожая и труда.

Навес для сельхозтехники, размером в 828 квадратных метров, словно заботливый козырек, кажется непрерывным прикосновением к тому времени, когда сельское хозяйство было сердцем страны. Под крышей, укрывается сельская техника, словно спящая армия, готовая к новому витку сельскохозяйственной эпопеи. Здесь витает дух героического сельского труда, и техника, уютно устроившись, ожидает своего следующего великого вызова.

Замкнутая производственная линия (ЗАВ) – это своего рода машина времени, оживляющая процессы первичной и вторичной очистки зерновых культур. Тут встречаются звуки и запахи золотых времен, когда урожаи кипели в ритме колоссальных машин, созданных для блага сельского народа.

Но это не просто место труда – это целый мир, в котором каждая деталь, от весовых эшелонов до заправочной станции для сельхозтехники, взывает к героическому прошлому. Трансформатор – сердце этого места, где энергия истории переливается в каждый уголок.

Весовая площадка, возвышающаяся среди прочих, как символ справедливости и точности. Стальные конструкции поднимаются, словно стражи, готовые измерить каждый урожай с точностью до кило. Здесь проходит баланс между прошлым и будущим, где зерно становится не просто продуктом, а историей.

Столовая и здание для отдыха персонала – это места, где обсуждались планы, где проговаривались рабочие будни и делились праздники. Это не просто здания, это хранилища духа коллективной работы и семейного тепла.

Огромная асфальтированная площадка – это арена для битвы с временем, где миллионы тонн сельхозпродукции обрели свое временное прибежище. Советский легендарный механизм времени, где кажется, что сегодня еще вчера, а вчера – всегда.

Этот зерноток – не просто объект недвижимости. Это живая легенда, в которой стучатся сердца поколений. Продают его не просто, а с особой теплотой к этому месту, как к части своей истории. Продажа целиком или по частям – это шанс войти в этот уникальный танец прошлого и настоящего. Цена договорная, но она скрыта в деталях этого временного космоса, где прошлое и настоящее переплетаются в танце времени.

После увлекательного погружения в этот уникальный мир, наполненный историей и сельскохозяйственными чудесами, наступает момент возвращения в реальное настоящее. После того, как вы ощутите магию времени, срочно взгляните вокруг, осознайте, что вы все еще здесь и сейчас. Возьмите телефон в руки, найдите мой номер и сделайте звонок. Давайте вместе продолжим этот захватывающий разговор о возможностях, которые скрываются за этим удивительным зернотоком возле села Кириет-Лунга. Время истории может подождать, но ваше настоящее требует вашего внимания.

La marginea satului Chiriet-Lunga, parcă într-o buclă temporală mistică, a fost păstrat un colțișor al epocii sovietice – un depozit de cereale, asemenea unui colos înecat în verdeața câmpurilor și istoriei. Acoperind 1,8 hectare de pământ, acest complex imens nu este doar un loc pentru cereale, ci o adevărată comoară a timpului. Clădirile, precum porțile temporale, ne transportă înapoi în epoca faptelor eroice sovietice, unde timpul s-a oprit, păstrându-și valoarea vastă.

La intrarea în sat se întinde o rezervație terestră, unde sunt întâmpinați cu căldură doi silozuri monumentale, înălțându-se pe 860 și 1703 metri pătrați. Parcă niște paznici ai memoriei, fiecare colțișor este îmbibat cu istoria recoltei și muncii.

Un adăpost pentru utilaje agricole, cu o suprafață de 828 de metri pătrați, pare a fi o umbră grijulie, ca o atingere continuă a timpului când agricultura era inima țării. Sub acoperiș, tehnologia agricolă stă ascunsă ca o armată adormită, pregătită pentru un nou capitol al epopeii agricole. Aici plană spiritul muncii eroice în sat, iar utilajul, confortabil așezat, așteaptă următorul său mare apel.

Linia închisă de producție (ZAV) este o adevărată mașină a timpului, animând procesele de curățare primară și secundară a cerealelor. Aici se aud sunetele și mirosurile vremurilor de aur, când recoltele fierbeau în ritmul unor mașini colosale create în beneficiul poporului rural.

Dar acesta nu este doar un loc de muncă – este întregul univers în care fiecare detaliu, de la vagoanele de cântărire la stația de alimentare cu carburant pentru utilaje agricole, strigă către trecutul eroic. Transformatorul este inima acestui loc, unde energia istoriei se varsă în fiecare colț.

Platforma de cântărire, înălțându-se printre altele, ca un simbol al dreptății și preciziei. Construcțiile de oțel se ridică ca niște paznici pregătiți să măsoare fiecare recoltă cu precizie până la kilogram. Aici se realizează echilibrul între trecut și viitor, unde cerealele devin nu doar produse, ci istorie.

Cantina și clădirea pentru odihnă a personalului sunt locuri în care s-au discutat planuri, în care zilele de muncă au fost discutate și sărbătorile au fost împărtășite. Acestea nu sunt doar clădiri, ci depozite ale spiritului de muncă colectivă și căldurii familiale.

Platforma asfaltată uriașă este o arenă pentru lupta cu timpul, unde milioane de tone de produse agricole au găsit adăpost temporar. Legendarul mecanism de timp sovietic, unde pare că astăzi încă e ieri, iar ieri e mereu.

Acest depozit de cereale nu este doar un obiect imobiliar. Este o legendă vie în care bătăile inimilor generațiilor se resimt. Nu se vinde cu ușurință, ci cu o căldură specială pentru acest loc, ca și cum ar fi o parte a propriei istorii. Vânzarea integrală sau pe părți este o oportunitate de a intra în această dans unic al trecutului și prezentului. Prețul este negociabil, dar este ascuns în detaliile acestui spațiu temporal, unde trecutul și prezentul se întrepătrund într-un dans al timpului.

După o călătorie captivantă în această lume unică, plină de istorie și minuni agricole, vine momentul întoarcerii în prezentul real. După ce simțiți magia timpului, priviți în jur și realizați că sunteți încă aici și acum. Luați telefonul în mână, găsiți numărul meu și sunați. Să continuăm împreună această conversație captivantă despre posibilitățile ascunse în acest remarcabil depozit de cereale lângă satul Chiriet-Lunga. Timpul istoriei poate aștepta, dar prezentul vostru solicită atenția voastră.

  • Местонахождение Кириет-Лунга
  • Город Чадыр-Лунга

Видео

Сравнить списки

сравнить
Поиск
Милкан Сергей
  • Милкан Сергей